Küçük Sanatkârların İlk Konseri

Piyanist Ferhunde Remzi hanımla viyolonist Necdet Remzi beyin ilk konserlerini Perşembe günü akşamı Palas Sinemasında İzmir’in Türk ve ecnebi birçok mümtaz aileleri muvacehesinde vermişlerdir. Konserde vali İhsan Paşa mevki müstahkem kumandanı Fuat beyler düveli ecnebiye konsolosları, matbuat erkânı ve memleketin ileri gelenleri hazır bulunmuşlardır. Henüz oniki yaşlarında bulunan bu iki küçük sanatkâr musikideki dehâyı sanatkârnelerini İzmir halkına göstermişler hayret ve takdirler içerisinde mütemadi alkışlara mazhar olmuşlardır. Türk göğüslerini alkışlar içerisinde aynı iftiharla kabartmaya vesile olan Ferhunde Remzi hanımefendi ile Necdet Remzi beyleri bilhassa tebrik etmeyi vazife telâkki ederiz. Ecnebi madamlarından kendilerini pek çokları bu iki Türk sanatkârından İzmir’in bütün ecnebi mahafiline tanıttırmak maksadıyla bir konser verilmesini rica eylemişler ise de küçükler İstanbul kolej mektebinde tahsilde bulunduklarından ve müddet mezuniyetleri hitame ermiş olduğundan maateessüf buna şimdilik imkân görülmediği cevabı verilmiştir. Mamafi ilk fırsatta daha vâsi bir şekilde ikinci bir konser tertip edilecektir. Şu vesile ile hükümete hatırlatmak isteriz ki Türkler arasında şayanı hayret bir dehayı sanatkârane gösteren bu gibi gençleri himaye eylemek zekâ ve istidatlarının inkişafına hizmet eylemek bir vazifei vataniye ve milliyedir.
Eylül 1925