Hakimiyeti Milliye 31/1/1926

Sanat âleminde
İki Sanatkâr Yavrumuz
Evelki gün Milli Bahçe Salonunda iki kıymetli yavrumuz Erkân-ı harbiye kaymakamı Ali Remzi beyin sevimli evlatları Ferhunde Remzi ile Necdet remzi konser verdiler. Türkiye’nin keman virtüözlüğüne bihakkın namzet olan Necdet Remzi, evvelki gün ablasının refakatinde Türk’ün sanayi-i nefisede istidat ve muvaffakıyetinin hakiki bir timsali idi. Küçük sanatkârları dinleyenler azdı. Fakat garp musikisinin inceliklerine vakıf olan hazırunun bu iki kıymetli yavruya bezl ettiği taktirler hakikaten çoktu. Fakat hiçbir zaman Necdet ile Ferhunde’nin lâyık oldukları taktir derecesini bulmamıştı. Her şube-i fende ilerliyen Türk hiç şüphesiz kısa bir zaman sonra medeniyete sanayi-i nefisesinde lâyık olduğu mevki ehemmiyeti almaya devam ederken bizim sanat mümessillerimizin başında bugün büyük istidat kudreti gösteren Necdet ve kardeşi bulunacaktır.
Ali Remzi beyi bu kıymetli yavruları yetiştirdiği için tebrik ederiz. Şunu ilâve edelim ki bu yavruları daha büyükler ihtimamla yükseltmek işinin bir millet vazifesi telâkki edilmesi lüzumuna da kaniyiz.