İki Küçük Kardeşin Konseri

Dün Galatasaray Sultanisi salonunda veliaht-ı saltanat hazretlerinin himayesi altında iki küçük Türk sanatkârı tarafından bir konser verilmiştir. Erkân-ı harbiye binbaşılarından Remzi Bey’in onbir yaşındaki kerimesi piyanist Ferhunde hanım ile on yaşındaki oğlu ve kemanist Necdet Bey Bach, Schumann, Hubay vs. üstadezei musikinin en güç parçalarını büyük bir muvaffakıyetle çalmışlardır. Veliaht-ı saltanat hazretleri kerimleri Dürrüşehvar sultan ile salona teşrif ettiği gibi müteaddit defalar alkışlamak suretiyle taltif etmişlerdir. Müsamerede rical-i ecnebiyeden bazı zevat ile kibar ailelerimiz hazır bulunmuş bu iki Türk yavrusunun istidat ve zekâsını her parçanın çalınmasından sonra tekrar tekrar alkışlamak suretiyle takdir etmişlerdir. Darülfûnun Edebiyat Medresesi talebesi bu iki sanatkâr kardeşlerini takdir yolunda bir buket hediye etmişlerdir.
20 Mart 1920