Ferhunde ve Necdet Konseri

Garp musikisindeki kudret-i mahsusalarını müteaddid ve mütevali alkışlarla ispata muvaffak olan mini mini virtüozlarımız Ferhunde hanımla kardeşi Necdet bey beda-i pürsanayi-i bir ziyafeti musikiye hazırlamışlar. Pek zengin bir programı muhteva olan bu konser Nisanın onbeşinci günü mösyö Hegeyi ve Muhittin Sadık beyle beraber Ferhunde ve Necdet tarafından L’union Française de verilecek ve Mozart, Sarasate ve Mendelssohn gibi üstatların musikinin eserlerini dinleyeceklerdir. Mini mini sanatkârlarımız kâfi derecede tanınmış ve takdir edilmiş olduklarından fazla bir şey söylemeğe luzum görmüyoruz.
15 Nisan 1923